Кандидатствай Вход
Разлика между кредитен отчет и кредитен рейтинг

Разлика между кредитен отчет и кредитен рейтинг

Кредитният отчет и кредитния рейтинг са две понятия, които звучат сходно, но всъщност имат разлика помежду си. 

В тази статия в блога на Бяла Карта ще ти разясним техните значения и ще ти разкажем защо е важно да си наясно с тях. Ще разбереш още как те може да се окажат ключови фактори за изграждането на стабилно финансово бъдеще.  

Какво е кредитен рейтинг?

Ако някога ти се е налагало да теглиш заем или ще ти се наложи в бъдеще, твоят кредитен рейтинг ще бъде проверен. 

Кредитният рейтинг или още наричан кредитна история е един от основните фактори, на база на които банковите и небанковите финансови институции вземат решение дали да ти отпуснат финансиране. 

На база на това в коя от категориите, които ще опишем по-долу, попада кредитният ти рейтинг, може да ти бъде отказан или отпуснат кредит или кредитна карта

Освен това, кредитният рейтинг може да определи и „цената“ на заема ти. Под „цена“ имаме предвид таксите, лихвеният процент, начисленията и други. Това е така, защото кредитният рейтинг е индикатор, който показва на финансовите институции колко платежоспособен е кредитоискателят. 

Колкото по-добър е твоят кредитен рейтинг, толкова по-добри условия по някои от заемите си ще можеш да договориш. И обратното - лошият кредитен рейтинг или т.нар. „лошо ЦКР“, освен да ти попречи да получиш финансиране, може да ограничи избора ти само до заеми с по-неизгодни условия. 

Ако все пак бъдат одобрени за потребителски, ипотечен или друг кредит, хората с лошо ЦКР е възможно да получат по-неизгодни условия като по-висок лихвен процент, по-високи такси и т.н. Това е така, защото при взимане на решение да отпуснат заем за хора с лошо ЦКР, финансовите институции поемат по-голям риск, което се отразява на крайната цена на кредита.

Кредитният рейтинг се базира на данни от твоите отношения с банкови и небанкови финансови институции през последните 5 години. В случай, че си имал кредит, данните за него се съхраняват в Централния кредитен регистър. 

Кредитната ти история там е описана по няколко категории. 

Твоите кредити може да попадат в една от следните категории: 

  • Редовни – това са кредити, които са погасявани редовно и спрямо уговорения погасителен план. Забавяния, които могат да бъдат пречислени като „инцидентни“ до 30 дни, може и да не бъдат отразени в отчета и кредитите ти ще се водят редовни. 
  • Под наблюдение - кредити, при които е допуснато просрочие по плащане между 31 и 90 дни.
  • Необслужвани – това са заеми, при които има забавени вноски между 90 и 180 дни. 
  • Загуба – в тази категория са кредитите, по които има забава за плащане от над 180 дни. В този момент е възможно финансовата институция да е инициирала съдебно производство за събиране на вземания. 

Какво е кредитен отчет?

Кредитният отчет е документ или справка, в която са отразени данните за твоя кредитна история. 

Всички данни, изброени по-горе всъщност могат да бъдат видяни в твоя кредитен отчет.

В справката от ЦКР се съдържа още информация за вида на кредита, остатъчен срок до падежа (до 1 година или над 1 година), договорен срок на кредита (до 1 година или над 1 година), информация дали сте съдлъжник и/или поръчител по кредити, наличие на нови кредити (подаде след последния отчетен период), договорен размер на кредитите.  

Както виждаш, справката от ЦКР е доста подробна и може да даде добра представа на банковите и небанковите финансови институции за текущото ти финансово състояние.

Имаш възможност да провериш статуса на твоя кредитна история, като заявиш справка или кредитен отчет от Централния кредитен регистър. Право да получи този тип информация има всеки гражданин, който подаде необходимия формуляр до институцията.

Кредитният отчет се получава срещу личен подпис или от трето лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ. 

Справката от ЦКР можеш да получиш и по пощата с обратна разписка. 

Подробните изисквания, формуляри и разяснения за заявяване на твоя кредитен отчет можеш да видиш на официалния сайт на Българска народна банка. 

Ако имаш няколко кредита, изплатени и такива, които изплащаш - добра идея е през някакъв период от време да заявиш подобна справка, за да провериш да няма евентуална грешка. В случай, че забележиш нередност, веднага сигнализирай на институцията. 

Как да предпазиш своята кредитна история?

Никой не е застрахован от това да изпадне в трудна финансова ситуация. И все пак, добрата финансова култура може да ти помогне да управляваш парите си ефективно - дори и в трудните моменти.  

Ако спазваш няколко основни правила, можеш да поддържаш добрата си кредитна история:

Плащай вноските по заемите си навреме 

Каквато и да е ситуацията, старай се да не просрочваш плащанията по заемите си. Това е сигурен признак, че ще поддържаш своя кредитен рейтинг във форма. 

Не взимай повече, отколкото можеш да си позволиш

Независимо за какъв тип кредит става въпрос, винаги съобразявай изтеглената сума с финансовите си възможности и имай ясна идея как ще го изплащаш.

Използвай кредитна карта

Липсата на кредитна история може да не е добър фактор. Ако никога в живота си не си имал заем, то финансовите институции няма да имат данни за теб, което означава, че може да ти бъде отказано по-голямо финансиране за жилище например. 

Ето защо, можеш да вземеш кредитна карта, с която да плащаш регулярно и винаги погасявай задълженията си изцяло в указаните срокове. 

По този начин, можеш да изградиш добра кредитна история. 

Ако вече имаш „лошо ЦКР“, научи как можеш да коригираш лош кредитен рейтинг.

Кредитният рейтинг или още наричан кредитна история е един от основните фактори, на база на които банковите и небанковите финансови институции вземат решение дали да ти отпуснат финансиране. На база на това в коя от категориите попада кредитният ти рейтинг, може да ти бъде отказан или отпуснат кредит или кредитна карта. Докато - кредитният отчет е документ или справка, в която са отразени данните за твоя кредитна история.

В справката от ЦКР се съдържа информация за вида на кредита, категорията, в която е(редовен, под наблюдение, необслюжван, загуба), остатъчен срок до падежа (до 1 година или над 1 година), договорен срок на кредита (до 1 година или над 1 година), информация дали си съдлъжник и/или поръчител по кредити, наличие на нови кредити (подаде след последния отчетен период), договорен размер на кредитите. 

Според вида кредит, за който кандидатстваш, кредитната ти история може да е определяща дали ще получиш одобрение. Разбира се, има някои финансови институции, които ти дават шанс за одобрение дори с влошено ЦКР, но за по-големи кредити като например за жилище - добрата ти кредитна история може да е от изключително значение.

0 Коментара